Investeringsstrategi for Investeringsselskabet Luxor A/S

Overordnet målsætning for investeringerne

Selskabets investeringsstrategiske mål er, at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte rammer for risiko.

Selskabets overordnede målsætning er at opnå en langsigtet formuetilvækst med et afkast, der som minimum ligger på linje med det generelle markedsafkast og altid under særlig hensyntagen til investeringsrisikoen.

Selskabets hovedaktivitet er fordelt på rentebærende værdipapirer og ejendomme, hvor der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer.

Bemyndigelse til fordelingen mellem pantebreve, investeringsejendomme og obligationer tilpasses løbende ud fra bestyrelsens forventninger om, hvor det bedste afkast kan opnås og under hensyn til sikring af en afbalanceret risiko.

Selskabet anvender såvel egenkapital som fremmedkapital til at investere i en afbalanceret portefølje.

Selskabet kan optage lån i danske kroner. Derivater kan alene anvendes til afdækning af rente risiko.

Selskabets aktivsammensætning og anvendelse af fremmedfinansiering skal ske i overensstemmelse med en afvejet risikoprofil for at opnå en højere grad af indtjeningssikkerhed.

Den grundlæggende idé bag investeringsstrategien

Investeringsstrategien er via en kombination af egen og fremmed kapital at skabe en høj, stabil og ikke mindst langsigtet værditilvækst for selskabets aktionærer gennem bemyndigelse til investeringer i pantebreve, ejendomme og obligationer. Afkastet skal vurderes som et gennemsnit over en årrække, og det tilstræbes, at afkastet skal ligge på niveau med markedets generelle afkastniveau eller bedre.

Koncernens investeringer foretages ud fra en total afkastbetragtning sammensat af dels en løbende likvid betalingsstrøm og dels et element af værditilvækst/dagsværdiregulering.

Selskabet lægger vægt på aktiv porteføljepleje med det formål at sikre selskabets aktiver, og derigennem give aktionærerne den højest mulige indtjening for den risiko, de tager.

Investeringsprocessen og krav om lav risikoprofil

Investeringsprocessen er case baseret, og der lægges vægt på, at Selskabets aktiver opfylder kravet om en behersket og afvejet risikoprofil for dermed at opnå en højere grad af indtjeningssikkerhed.

En del af Selskabets aktiver er konjunkturfølsomme, hvorfor et væsentligt element i investeringsstrategien er at sikre investorerne et attraktivt afkast over en årrække og i lige så høj grad at begrænse aktionærernes tabsrisiko, når konjunkturerne vender.

Alle investeringer foretages på baggrund af grundige og dybdegående analyser og vurderinger af, om det enkelte aktivs langsigtede indtjeningsmuligheder er afspejlet i aktivets pris.

For pantebreve og ejendomme investeres i en kombination af forrentning, værditilvækst, risikoplacering og spredning.

Investeringsaktivernes samlede risici reduceres gennem en hensigtsmæssig spredning på forskellige aktivtyper og spredning af investeringer inden for de enkelte aktivtyper. Muligheder for at øge risikospredningen vurderes løbende ved at analysere konsekvensen af forventet afkast, risici og omkostninger.

Bestyrelsen har lagt en investeringsramme, inden for hvilken aktivernes andel af de samlede investeringsaktiver kan variere. Inden for investeringsrammen kan der tages beslutninger om over- eller undervægt af de forskellige aktivtyper i forhold til den principielle ramme. Beslutninger tages løbende ud fra den forventede udvikling for de forskellige aktivtyper.

Rammerne for investeringer har bestyrelsen etableret for at sikre en klar og fokuseret investeringsstrategi samt for at begrænse risikoen for investorerne.

Pantebreve

Investeringer i  pantebreve bygger på en individuel analyse af debitor/kautionist og pant, hvilket skal medvirke til at mindske kreditrisikoen samt sikre et tilfredsstillende langsigtet risikoafvejet afkast.

Investeringsstrategien for pantebreve bygger på en individuel analyse af debitor/kautionist og pant, hvilket skal medvirke til at mindske kreditrisikoen samt sikre et tilfredsstillende, langsigtet risikoafvejet afkast.

Der kan foretages investeringer i følgende typer af pantebreve:

Pantebrevene erhverves hovedsageligt i enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, andelslejligheder og udlejningsejendomme.

Pantebreve købes af ejendomskreditselskaber under tilsyn af Finanstilsynet. Pantebrevsporteføljer afkøbes dels af ejendomskreditselskaber og dels direkte fra sælger.

Den overordnede ramme for køb af pantebreve er fastlagt med udgangspunkt i ønsket om en bred portefølje af pantebreve til sikring af risikospredning og risikominimering.

Selskabets administration af pantebreve er tilrettelagt med effektive administrations- og opfølgningssystemer, der gør det muligt at mindske tab.

Ejendomme

Investeringer foretages i investeringsejendomme i Danmark. Lejemålene er primært opdelt i butiks- og kontorlejemål samt produktions- og lager.

Ved selskabets administration af ejendomme lægges der stor vægt på, at der løbende foretages den fornødne vedligeholdelse for at sikre aktivets værdi.

Der lægges stor vægt på, at ejendommene i porteføljen opfylder de krav, som lejerne stiller.

 

Obligationer

Investeringer foretages i erhvervsobligationer, og kan også omfatte en mindre andel hybridobligationer, statsobligationer og realkreditobligationer med en kort til mellemlang løbetid. Der investeres med rating inden for fastlagte rating kategorier og sektorer.

Beholdningen af obligationer er alene erhvervet med henblik på opfyldelse af det lovpligtige kapitalgrundlag i henhold til FAIF-lovens § 16.

Finansiering og anvendelse af derivater

Selskabets investeringsstrategi indeholder anvendelse af fremmed kapital, hvilket betyder, at den samlede investering i aktiver kan forøges. Anvendelse af lånefinansiering giver selskabet mulighed for at opnå et højere afkast, end det kunne uden denne delvise finansiering med fremmed kapital.

Selskabets aktivsammensætning og anvendelse af fremmedfinansiering skal ske i overensstemmelse med en behersket og afvejet risikoprofil for at opnå en højere grad af indtjeningssikkerhed.

Selskabet foretager ikke aktiv spekulation i finansielle risici. Den finansielle styring retter sig primært mod styring og reduktion af finansielle risici, der er en direkte følge af Selskabets investeringer og finansiering.

Der lægges vægt på, at selskabet ved anvendelse af lånefinansiering opfylder kravet om en behersket og afvejet risikoprofil.