Investeringsselskabet Luxor A/S' historie i korte træk

Grundlaget for Investeringsselskabet Luxor A/S blev lagt i 1973, hvor en række private investorer stiftede kommanditselskabet Luxor K/S. Formålet med stiftelsen var at overtage I/S Metalvarefabriken Luxor.

Målsætningen for investorgruppen var at foretage investeringer i aktive erhvervsvirksomheder. Selskabet fik i den efterfølgende periode mulighed for at investere i flere virksomheder, men efter at have foretaget de fornødne undersøgelser fandtes disse ikke tilstrækkeligt interessante. Desuden var renteniveauet højt i disse år med statsobligationer, der gav en effektiv rente på ca. 22%.

Under indtryk af en gunstig udvikling i det økonomiske klima i Danmark vedtog bestyrelsen i 1983 at ændre investeringsstrategien til investering i ugaranterede pantebreve.

Med henblik på en forenkling af Selskabets struktur i forbindelse med opstart af den nye aktivitet blev den hidtidige produktionsvirksomhed i 1983 udskilt i et 100% ejet datterselskab. Samtidig med etableringen af datterselskabet omdannedes moderselskabet til Investeringsselskabet Luxor A/S, og dermed var produktions- og investeringsvirksomhed adskilt.

Opbygningen af den nye aktivitet foregik i et jævnt tempo under konstant hensyntagen til sikkerhed og kursudvikling. Indkøb af pantebreve skete og sker stadig hovedsageligt hos faste leverandører og efter nøje vurdering af både debitor og pantets værdi.

Bestyrelsen blev på en ekstraordinær generalforsamling i 1985 bemyndiget til at søge Selskabet noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabets B-aktier blev optaget til notering på Københavns Fondsbørs i 1986. Formålet med børsnoteringen var at udbygge selskabets forretningsvolumen, hvorfor de eksisterende aktionærer ikke solgte aktier i forbindelse med selve noteringen.

I regnskabsåret 1993/94 erhvervede Selskabet en majoritetspost i det børsnoterede selskab DI-Ejendoms Invest A/S, hvis aktivitet var en portefølje af erhvervsejendomme. I august 1994 blev der fremsat købstilbud til selskabets øvrige aktionærer, og samme år blev selskabet afnoteret på Københavns Fondsbørs. Selskabet var herefter et 100%-ejet datterselskab af Investeringsselskabet Luxor A/S.

I 1996/97 valgte Selskabet som et naturligt led i dets aktivitet, at børsnoterede aktier skulle indgå som den tredje aktivitet i selskabet. Opbygningen af aktiebeholdningen er sket successivt og efter nøje vurdering af de enkelte papirer. Selskabet har successivt i perioden 2008 til 2012 reduceret beholdningen af aktier med henblik på at reducere risiko samt sikre og allokere kapital til andre forretningsområder. For nuværende investerer Selskabet ikke i aktier jf. nedenstående.

I 2000/01 valgte selskabet, at erhvervsobligationer skulle indgå som selskabets fjerde aktivitet. Opbygningen af obligationsbeholdningen skete successivt og efter nøje vurdering af de enkelte papirer. Selskabet har efterfølgende reduceret beholdningen af obligationer med henblik på at allokere kapital til andre forretningsområder.

I 2014 fik Selskabet i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde tilladelse af Finanstilsynet til at investere i pantebreve, obligationer og ejendomme.