Redegørelse for manglende hensyntagen til investeringsbeslutningers negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorer

 

Investeringsselskabet Luxor A/S 

Manglende hensyntagen til investeringsbeslutningers negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorer - Disclosureforordningen 

Investeringsselskabet Luxor A/S er kategoriseret som en ’Artikel 6, alternativ investeringsfond’ i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. 

Selskabet integrerer på nuværende tidspunkt ikke bæredygtighedsrisici[1] i investeringsbeslutningerne og tager ikke hensyn til eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne[2] i investeringsbeslutningerne. 

Selskabets hovedaktivitet er fordelt på rentebærende værdipapirer og ejendomme, hvor der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer. 

Selskabets overordnede målsætning er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital indenfor de fastlagte rammer for risiko i Selskabets investeringspolitik. 

Der foretages ikke særskilte analyser eller vurderinger af indvirkninger af bæredygtighedsrisici for rentebærende værdipapirer og ejendomme, som følge af at: 

 

[1] Bæredygtighedsrisiko vurderes af Selskabet i overensstemmelse med Disclosureforordningen: en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kan have faktisk eller potentielt væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

[2]  Bæredygtighedsfaktorer vurderes af Selskabet i overensstemmelse med Disclosureforordningen: miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.