Selskabets forretningsområder

Selskabets investeringsstrategiske mål er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte rammer for risiko.

Selskabets hovedaktivitet er fordelt på rentebærende værdipapirer og ejendomme, hvor der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer.

Bemyndigelse til fordelingen mellem pantebreve, investeringsejendomme og obligationer tilpasses løbende ud fra bestyrelsens forventninger om, hvor det bedste afkast kan opnås og under hensyn til sikring af en afbalanceret risiko.

Selskabets overordnede målsætning er at opnå en langsigtet formuetilvækst med et afkast, der som minimum ligger på linje med det generelle markedsafkast og altid under særlig hensyntagen til investeringsrisikoen.

Selskabet anvender såvel egenkapital som fremmedkapital til at investere i en afbalanceret portefølje.

Selskabet kan optage lån i danske kroner. Derivater kan alene anvendes til afdækning af rente risiko.

For nuværende investeres alene i pantebreve og ejendomme.

Selskabets aktivsammensætning og anvendelse af fremmedfinansiering skal ske i overensstemmelse med en afvejet risikoprofil for at opnå en højere grad af indtjeningssikkerhed.

Pantebreve

Pantebrevsinvesteringer kan foretages i nyere udstede transportpantebreve og cirkulerende pantebreve oprindeligt udstedt til tredjemand alle med tinglyst pant i fast ejendom i Danmark. Pantebreve erhverves i blandt andet enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelslejligheder m.m.

Ejendomme

Investeringer kan foretages i erhvervsejendomme i Danmark til udlejning gennem henholdsvis Investeringsselskabet Luxor A/S og datterselskabet DI-Ejendoms Invest A/S. Lejemålene er primært opdelt i henholdsvis kontor-, forretnings- og produktions/lagerlejemål.

Obligationer

Investeringer foretages i erhvervsobligationer, og kan også omfatte en mindre andel hybridobligationer, statsobligationer og realkreditobligationer med en kort til mellemlang løbetid. Der investeres med rating inden for fastlagte rating kategorier og sektorer. 

Beholdningen af obligationer er alene erhvervet med henblik på opfyldelse af det lovpligtige kapitalgrundlag i henhold til FAIF-lovens § 16.