Indre værdi pr. ejerandel jævnfør FAIF - lovens § 62

Indre værdi pr. ejerandel fremgår af koncernens hoved- og nøgletal, der offentliggøres i årsrapporter og delårsrapporter.

 

Den indre værdi pr. aktie beregnes som koncernens egenkapital divideret med antal aktier.

 

Værdiansættelse af koncernens aktiver og passiver fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper.

 

De anvendte værdiansættelsesprincipper fremgår af årsrapporten.