Generalforsamling

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i Det Centrale Virksomhedsregister, ved meddelelse til Københavns Fondsbørs samt elektronisk/brev til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom, efter den af aktionæren til selskabets aktiebog opgivne adresse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller én af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttes af generalforsamlingen eller efter forlangende af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 1/10 af henholdsvis A- eller B-aktiekapitalen eller 1/10 af hele aktiekapitalen, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af det eller de bestemte emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bliver at indkalde efter fjorten dage efter bestyrelsens beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring.

 

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 29. januar 2024.

Referat af ordinær generalforsamling